Aanmeldingsprocedure voor verwijzers

Stap 1, bespreken van de verwijzing.

U heeft uw verwijzing en beweegreden(en) besproken met uw client. Deze staat achter deze verwijzing. Indien u een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert en mijn hulp bepaalt dan kunt u in ieder geval aangeven of het gezin open staat voor de bepaling jeugdhulp.

In het geval van een OTS lever ik alleen zorg in natura en niet op PGB basis. PGB is alleen mogelijk als het gezin onder bewindvoering / curatele staat en de bewindvoerder tevens budgethouder kan en wil worden.

Stap 2 aanmelden voor begeleiding. 

Via het menu aanmelden kunt u uw klant digitaal aanmelden voor WMO begeleiding. Indien u gebruik wilt maken van jeugdhulp graag het aanmeldformulier Jeugdhulp gebruiken. Vul deze (liefst) samen met uw client(en) in en mail deze naar aanmeldingen@johnverhees.nl.

Ik wil u (wellicht ten overvloede) erop wijzen dat bestanden i.h.k. van de AVG beveiligd verstuurd dienen te worden. Na uw aanmelding neem ik binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u op om samen met uw client een kennismakingsgesprek in te plannen. U kunt hiervoor op het formulier al een aantal opties voor aangeven, welke passend zijn voor u en uw client. Indien de casus niet kan wachten verzoek ik u om een sms bericht te sturen. Ik zal dan dezelfde dag met u contact opnemen.

Stap 3 toezegging beschikking en start van de zorg.

Op basis van het kennismakingsgesprek zal ik een begeleidingsplan en offerte opstellen. Deze zullen beide zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf werkdagen verstuurd worden naar u als verwijzer en de client(en). Wanneer het zorg in natura betreft ontvangt het gezin alleen het begeleidingsplan. Nadat er overeenstemming is bereikt over zowel het benodigde budget (een simpele mail voldoet in eerste instantie) als de inhoud van de begeleiding zal ik direct hulp gaan verlenen. Ik ga er dan vanuit dat de “formele” beschikking binnen vier weken na de start van de hulpverlening gerealiseerd wordt.

Let op!
Is er binnen vier weken na start van de zorg geen beschikking stop ik direct met het leveren van de zorg.